Działania wspierające i aktywizujące osoby w kryzysie bezdomności w czasie pandemii SARS-CoV-2 / Activities supporting and activating people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic

Miniatura obrazu
Data
2022-04-28
Autorzy
Staszkiewicz-Grabarczyk, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie działań wspierających i aktywizujących osoby w kryzysie bezdomności w czasie pandemii SARS-CoV-2. Przyjęte problemy badawcze odnoszą się do następujących pytań: Jak przedstawia się klasyfikacja osób bezdomnych w kontekście sytuacji mieszkaniowej i jakie narzędzia wykorzystuje się do tworzenia strategii przeciwdziałania bezdomności? Jakie działania pozwalają wspierać osoby w kryzysie bezdomności w czasie pandemii SARS-CoV-2? Jakie działania pomagają aktywizować osoby bezdomne w czasie pandemii SARS-CoV-2? Poszukując odpowiedzi, skorzystano z metody desk research, która polega na zbieraniu i analizie danych zastanych, pochodzących ze źródeł istniejących, które mogą być przydatne w rozważaniach. W czasie pandemii osoby dotknięte bezdomnością znalazły się w trudnej sytuacji, co „wymusiło” na władzach państwowych i samorządowych działania o charakterze prewencyjnym, aktywizującym, jak i działania zmierzające do lepszego rozwoju i standaryzacji instytucji udzielających schronienia osobom bezdomnym.
The aim of the article is to present activities supporting and activating people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic. The adopted research problems relate to the following questions: What is the classification of homeless people depending on their housing situation and what tools are used to create a homelessness prevention strategy? What are the activities supporting people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic? What are the activities aimed at activating the homeless during the SARS-CoV-2 pandemic? Desk research helps to search and analyse the legacy data from existing sources. During the pandemic, people affected by homelessness found themselves in a difficult situation, which „forced” the state and local authorities to take preventive and activating measures, as well as activities aimed at better development and standardization of institutions providing shelter to the homeless.
Opis
Słowa kluczowe
zjawisko bezdomności, osoba bezdomna, wyjście z bezdomności, bezdomni w pandemii, homelessness phenomenon, homeless person, getting out of homelessness, homeless people in a pandemic
Cytowanie
Staszkiewicz-Grabarczyk, I.,(2021), Działania wspierające i aktywizujące osoby w kryzysie bezdomności w czasie pandemii SARS-CoV-2 / Activities supporting and activating people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(4), 1-15. https://doi.org/10.29316/rs/138895