The change in the economic use of the river valley area of the Krzna as a result of riverbed regulation / Zmiana gospodarczego użytkowania terenu w Dolinie Krzny na tle regulacji jej koryta

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Zbucki, Łukasz
Bujalski, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: This article identifies changes in the economic use of the river valley area of the Krzna, which occurred as a consequence of the regulation of its bed from the Klukówka estuary to the estuary of the Krzna to the Bug. Materials and methods: The analysis was carried out on the basis of cartographic maps and aerial photographs, as well as statistical analyses for the period 1931-2015. Results: The study confirmed the changes in the economic use of the valley of the Krzna River for the agricultural exploitation of the area and increasing crop yields. The biggest changes encompassed wetlands and swamps, mainly in favour of grasslands, whose area increased by 566%, to 2475.7 ha. Conclusions: The regulatory work carried out resulted in an increase in arable land, forests and areas for development, as well as in the reduction of water surface area from 251.94 ha in 1931 to 57.28 ha in 2015.
Przedmiot i cel pracy: W niniejszym artykule określono zmiany gospodarczego użytkowania terenu w dolinie rzeki Krzny, które nastąpiły pod wpływem regulacji jej koryta od ujścia Klukówki do ujścia rzeki do Bugu. Materiały i metody: Analizy dokonano na podstawie map kartograficznych i zdjęć lotniczych oraz analiz statystycznych dla okresu 1931-2015. Wyniki: Przeprowadzone badania potwierdziły zmiany gospodarczego użytkowania terenu w dolinie rzeki Krzny na rolnicze wykorzystanie terenu i zwiększenie plonów. Największe zmiany objęły tereny podmokłe i bagienne głównie na rzecz użytków zielonych, których powierzchnia wzrosła o 566% do 2475,7 ha. Wnioski: Przeprowadzane prace regulacyjne spowodowały wzrost pól uprawnych, lasów i pojawienie się terenów pod zabudową oraz zmniejszenie powierzchni lustra wody z 251,94 ha w 1931 roku do 57,28 ha w 2015 roku.
Opis
Słowa kluczowe
the Krzna, river regulation, economic use of river valley area, Krzna, regulacja rzeki, gospodarcze użytkowanie terenu
Cytowanie
Zbucki, Ł., Bujalski, T. (2018). The change in the economic use of the river valley area of the Krzna as a result of riverbed regulation / Zmiana gospodarczego użytkowania terenu w Dolinie Krzny na tle regulacji jej koryta, Economic and Regional Studies, 11(4), 130-137. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0041