Tourist areas in the cyberspace: netnographic research of the northern Kraków-Częstochowa Upland / Obszary turystyczne w cyberprzestrzeni: netnograficzne badania północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Miniatura obrazu
Data
2019-03-31
Autorzy
Karczewska, Anna
Skolik, Sebastian
Kukowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of the research study is to identify objects which can potentially create the attractiveness of the region and to analyze the network of hypertext links between selected entities in the tourism industry. Materials and methods: The ethnographic approach was used in the article, and the main research method was content analysis and the analysis of hypertext links with the use of Semrush, PetScan and Similarweb internet tools. Results: Over a dozen objects with a large potential for attracting tourists have been identified, that is castles, palaces and sacral objects, which differed in terms of marketing impact on the tourist market. Conclusions: Although no coherent network of hypertext links has been found, visible efforts to create such a network for some municipalities were noticed. Local government authorities do not fully use Internet tools to promote the values of their own region.
Przedmiot i cel pracy: Celem badawczym jest identyfikacja obiektów, które mają potencjał w kreowaniu atrakcyjności regionu oraz analiza sieci powiązań hipertekstowych między wybranymi podmiotami branży turystycznej. Materiały i metody: W artykule wykorzystano podejście etnograficzne, a główną metodą badawczą była analiza treści oraz analiza powiązań hipertekstowych z zastosowaniem narzędzi internetowych Semrush, PetScan i Similarweb. Wyniki: Zidentyfikowano kilkanaście obiektów o dużym potencjale przyciągania turystów: zamki, pałace, obiekty sakralne, wskazano zróżnicowanie badanego obszaru pod względem możliwości oddziaływania marketingowego na rynek turystyczny. Wnioski: Brak jest spójnej sieci powiązań hipertekstowych, ale zauważono widoczne starania do tworzenia takiej sieci w przypadku niektórych gmin. Władze samorządowe nie wykorzystują w pełni narzędzi internetowych do promowania walorów własnego regionu.
Opis
Słowa kluczowe
tourism, the Kraków-Częstochowa Upland, netnography, rural areas, marketing of tourist services, turystyka, Jura Krakowsko-Częstochowska, netnografia, obszary wiejskie, marketing usług turystycznych
Cytowanie
Karczewska, A., Skolik, S., Kukowska, K. (2019). Tourist areas in the cyberspace: netnographic research of the northern Kraków-Częstochowa Upland / Obszary turystyczne w cyberprzestrzeni: netnograficzne badania północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Economic and Regional Studies, 12(1), p. 80-89. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0008