Ubezpieczenia od ryzyka związanego ze starością i zdrowiem pracowników i rolników / Risk insurance related to old age and health of employers and farmers

Miniatura obrazu
Data
2021-03-02
Autorzy
Adamowicz, Mieczysław
Lewtak, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem opracowania są obowiązujące w Polsce systemy ochrony zdrowia a zwłaszcza system ubezpieczenia społecznego pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Na podstawie literatury problemu przedstawiono zarówno sposoby ochrony zdrowia jak i system świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zaprezentowano w pracy wyniki własnych badań sondażowych dotyczących oceny poziomu zadowolenia pracowników rolników i studentów ubezpieczonych w ZUS i KRUS z systemu ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych w publicznym i prywatnym systemie opieki zdrowotnej. Wskazano również na potrzebę i kierunki zmian w systemie zabezpieczenia ochrony zdrowia.
The subject of the study are health care systems in force in Poland, in particular the social insurance system for employees in the Social Insurance Institution (ZUS) and for farmers in the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS). Based on the literature on the issue, both the methods of health protection and the system of social and health insurance benefits are presented. The paper presents the results of own survey research on the assessment of the level of satisfaction of farmers’ employees and students insured in ZUS and KRUS with the health care system and health services in the public and private health care system. The need and directions of changes in the health care system were also indicated.
Opis
Słowa kluczowe
ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ryzyko społeczne, health protection, social insurance, health insurance, social risk
Cytowanie
Adamowicz, M., Lewtak, B. (202). Ubezpieczenia od ryzyka związanego ze starością i zdrowiem pracowników i rolników / Risk insurance related to old age and health of employers and farmers, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(4), 81-101. https://doi.org/10.29316/rs/132417