Screen time influence on early childhood social-emotional development

Miniatura obrazu
Data
2022-09-05
Autorzy
Arumugam, Catherine Thamarai
Said, Mas Ayu
Nik Farid, Nik Daliana
Rizal, Hussein
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The World Health Organization calls for avoidance of screen-based media usage for children below the age of one and for limitation of screen time to not more than an hour per day for children under the age of five due to public health concerns. This study is aimed to determine the prevalence of excessive screen time and its association with early childhood social-emotional development among Malaysian children. Material and methods. Self-administered questionnaires were distributed to 600 Malaysian parents of children aged 18 and 36 months old. Child’s social-emotional development was measured using the “Ages and Stages Questionnaire: Social Emotional-2”. Multivariate logistic regression method was utilized for data analysis. Results. A total of 82.2% of children did not adhere to screen time recommendations. Mean screen time recorded was 141.7 (SD 131.6) minutes per day. The odds of children with excessive screen time having poor mastery of social-emotional development is 2.5 times higher than children adhering to screen time recommendations, with this association persisting after adjustment to confounders (AOR: 2.50, 95% CI: 1.07-5.86). Conclusions. Excessive screen time among children is linked to paucity in active parent-child interaction and hindrance in the process of learning and development which consequently leads to a delayed attainment of social-emotional milestones.
Wprowadzenie. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do unikania korzystania z urządzeń z ekranem przez dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz do ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem do nie więcej niż godziny dziennie w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia ze względu na obawy dotyczące zdrowia publicznego. Niniejsze badanie ma na celu określenie rozpowszechnienia nadmiernego czasu spędzanego przed ekranem i jego związku z wczesnodziecięcym rozwojem społeczno-emocjonalnym wśród malezyjskich dzieci. Materiał i metody. Kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia rozdano 600 malezyjskim rodzicom dzieci w wieku 18 i 36 miesięcy. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka mierzony był za pomocą kwestionariusza „Ages and Stages Questionnaire: Social Emotional-2”. Do analizy danych zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji logistycznej. Wyniki. Łącznie 82,2% dzieci nie stosowało się do zaleceń dotyczących czasu spędzanego przed ekranem. Średni czas przed ekranem wynosił 141,7 (SD 131,6) minut dziennie. Prawdopodobieństwo, że dzieci spędzające nadmiernie dużo czasu przed ekranem będą wykazywały słabe opanowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego jest 2,5 razy większe niż u dzieci przestrzegających zaleceń dotyczących czasu przed ekranem, przy czym związek ten utrzymuje się po dostosowaniu do czynników zakłócających (AOR: 2,50, 95% CI: 1,07-5,86). Wnioski. Nadmierny czas spędzany przez dzieci przed ekranem wiąże się z niedostatkiem aktywnej interakcji rodzic-dziecko i utrudnieniem procesu uczenia się i rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do opóźnionego osiągnięcia kamieni milowych w sferze społeczno-emocjonalnej.
Opis
Słowa kluczowe
social-emotional development, screen time, public health, rozwój społeczno-emocjonalny, czas przed ekranem, zdrowie publiczne
Cytowanie
Arumugam CT, Said MA, Nik Farid ND, Rizal H. Screen time influence on early childhood social-emotional development. Health Prob Civil. 2022; 16(3): 190-198. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.118754