Wartość pedagogii Bronisława Markiewicza w kontekście współczesnych wyzwań pedagogicznych / The value of Bronisław Markiewicz’s pedagogy in the context of modern pedagogic challenges

Miniatura obrazu
Data
2021-03-02
Autorzy
Łuczyński, Andrzej Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Artykuł ukazuje podstawowe założenia pedagogii jednego z wybitnych polskich pedagogów przełomu XIX i XX wieku – ks. Bronisława Markiewicza, którego myśl pedagogiczna również dzisiaj nie przestaje fascynować wielu pedagogów, czyniąc z nich mistrzów w dziedzinie wychowania. Tekst wskazuje na oryginalność założeń wychowawczych ks. Markiewicza, która wyraża się w iście nowatorskim sposobie wykorzystania tradycyjnych wartości jakimi są powściągliwość i praca. Autor zwraca również uwagę na potencjalną możliwość wykorzystania pedagogii ks. Markiewicza we współczesnej pracy pedagogicznej, gdyż stanowi ona niezwykle cenne „narzędzie” w procesie kształtowania u młodzieży osobowości dojrzałych i harmonijnych – dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Materiał i metody. Analiza materiałów źródłowych i opracowań. Wyniki. Wskazanie wartości pedagogii B. Markiewicza w odniesieniu do współczesnych potrzeb edukacyjnych. Wnioski. Potrzeba upowszechniania wśród pedagogów myśli i działalności wychowawczej B. Markiewicza
The article presents the basic assumptions of Rev. Bronisław Markiewicz’s pedagogy. Rev. Markiewicz was one of the outstanding Polish educationalists of the turn of the 19th and 20th centuries; his pedagogical thought even today still fascinates many educationalists, making them masters of education. The text points to the unique character of Rev. Markiewicz’s pedagogic assumptions that is expressed in a really inventive way of using the traditional values of self-restraint and work. The author also points to the possibility of using Rev. Markiewicz’s pedagogy in modern pedagogical work, as it is a remarkably valuable “tool” in the process of shaping mature and harmonious personality in young people – a personality of good Christians and honest citizens. Material and methods. Analysis of source materials and studies. Results. Indication of the value of B. Markiewicz’s pedagogy in relation to contemporary educational needs. Conclusions. The need to disseminate among educators the thought and educational activity of B. Markiewicz.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież, praca, wychowanie, powściągliwość, ks. Bronisław Markiewicz, young people, work, education, self-restraint, Rev. Bronisław Markiewicz
Cytowanie
Łuczyński, A, P.(2020), Wartość pedagogii Bronisława Markiewicza w kontekście współczesnych wyzwań pedagogicznych / The value of Bronisław Markiewicz’s pedagogy in the context of modern pedagogic challenges, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(4), 64-80. https://doi.org/10.29316/rs/132416