Artykuły naukowe (WNSH)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 36
 • Rekord
  Postrzeganie kompetencji społecznych w czasie pandemii Sars-Cov-2 podczas nauki zdalnej wśród studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2022-12-29) Filipiak, Olga ; Tur, Sandra
  Celem artykułu jest analiza opinii studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II na temat postrzegania ich kompetencji społecznych w czasie pandemii SARS-CoV-2 podczas nauki zdalnej. Materiał i metody: Badania zostały zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego, na potrzeby, którego opracowano kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 76 studentów z Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wyniki: Respondenci pozyskiwali wiedzę na temat pandemii głównie z Internetu. Najczęstszym skutkiem pandemii odczuwanym przez badanych był stres. Nauka zdalna według studentów zwiększała ilość czasu wolnego oraz pozytywnie wpływała na planowanie pracy własnej, jednak największą trudnością podczas jej trwania był brak kontaktu z koleżankami i kolegami. Zdecydowana większość respondentów zauważyła potrzebę stałego doskonalenia swoich kompetencji społecznych Najbardziej cenionymi przez studentów kompetencjami są: odpowiedzialność i rzetelność, umiejętności związane z szybkim rozwiązywaniem konfliktów i zorganizowanie. Wnioski: Kompetencje społeczne oraz ich rozwój zyskują coraz większego znaczenia, szczególnie w niepewnych i trudnych czasach drugiej dekady XXI wieku. Nacisk na ich kształtowanie wśród studentów powinien być jednym z ważniejszych celów współczesnej uczelni wyższej.
 • Rekord
  Edukacja uczniów w młodszym wieku szkolnym na Słowacji i w Polsce – ujęcie komparatywne
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2022-11-16) Nazaruk, Stanisława Katarzyna ; Bernátova, Renáta
  Celem podjętych wspólnych badań polsko-słowackich było przybliżenie studentom polskim i słowackim edukacji uczniów w młodszym wieku szkolnym w systemach oświatowych obu państw. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2022 roku na Uniwersytecie Preszowskim w Republice Słowackiej i Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Polsce. Z racji badanej problematyki posłużono się metodą analizy dokumentów. Wyniki: Badania dostarczyły faktów o podobieństwach i różnicach dotyczących edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Słowacji. Odnoszą się one do modelu edukacji, celów i programów nauczania. Wnioski: W obu państwach wdrażane są różne koncepcje edukacyjne, pokazują one kierunki zmian oświatowych, rolę nauczycieli, jak i odniesienia do samego ucznia jako głównego podmiotu edukacji. Te różnice uwarunkowane są wieloma czynnikami, m.in. historycznymi, kierunkami przeprowadzonych reform oświatowych, zmianami w programach nauczania. Jednak łączy je troska o wszechstronny rozwój ucznia.
 • Rekord
  Świadomość wyboru kierunku studiów nauczycielskich. Analiza komparatywna motywów studentek z Polski, Czech i Słowacji
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2022-11-16) Nazaruk, Stanisława Katarzyna ; Bernátová, Renáta ; Kruszewska, Aleksandra
  Nauczyciel wychowania przedszkolnego, to nauczyciel uczący dzieci w wieku 3-6 lat. Z uwagi na ten wiek, w którym kształtują się procesy poznawcze rzutujące na całe przyszłe życie dziecka, nauczyciel powinien wybrać ten zawód świadomie i powinien być do niego odpowiednio przygotowany. Celem podjętych badań empirycznych było ustalenie motywów, którymi kierują się obecnie studenci wybierając kształcenie nauczycielskie. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 230 studentek z trzech ośrodków uniwersyteckich w Polsce, Słowacji i Czechach. Z racji badanej problematyki i terenu badań posłużono się autorskim narzędziem badawczym, poprzedzonym badaniem pilotażowym i procesem jego walidacji. Wyniki: Badania dostarczyły faktów o podobieństwach i różnicach dotyczących okoliczności wyboru kształcenia nauczycielskiego. Studia pedagogiczne w większości wybierają kobiety ze wsi i małych miast. Wnioski: Wyniki badań pokazały, że zdecydowana większość badanych studentek wybiera studia nauczycielskie świadomie z przyczyn, które można uznać za pozytywne.
 • Rekord
  [Nie]Wiedza dzieci w wieku przedszkolnym o pandemii COVID-19 - w świetle opinii rodziców i nauczycieli / [No] Knowledge of pre-school children on the covid-19 pandemic in the light of parents and teachers‚ opinions
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2022-08-30) Kruszewska, Aleksandra Romana ; Nazaruk, Stanisława Katarzyna ; Grygiel, Ewa
  Głównym celem badań uczyniono poznanie ich wiedzy albo niewiedzy o pandemii, o zasadach bezpiecznego zachowania, o transmisji wirusa. Opracowanie autorskich narzędzi badawczych wynikało z obiektywnego faktu, ponieważ do wymienionej problematyki badań na stan obecny nie stwierdzono standaryzowanych narzędzi pomiaru. Wyniki badań ujawniły wiedzę dzieci na temat skutków zakażenia wirusem i pandemii oraz pozwoliły dostrzec luki i potrzebę jej uzupełniania, co z pewnością będzie motywacją do kontynuacji badań. Materiał i metody: Badania sondażowe, zastosowano dwa rodzaje narzędzi badawczych: autorski kwestionariusz ankiety skierowany do rodziców i karty pracy adresowane do dzieci. Wyniki: Wyniki badań przeprowadzonych w badanej grupie rodziców wychowujących dzieci w wieku 5-6 lat pokazały, że rodzice w czasie pandemii w stosunku do dzieci musieli się podjąć realizacji nowych zadań. Wnioski: Stan wiedzy dzieci w wieku 5-6 lat dotyczący pandemii i zrozumienia przez nie zagadnień dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie, co z pewnością mogą zawdzięczać swoim rodzicom i nauczycielom przedszkola.
 • Rekord
  Zachowania edukacyjne podopiecznych pieczy instytucjonalnej / Educational behaviours of foster care students
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2022-08-30) Ruszkowska, Marzena Urszula ; Zdunkiewicz, Piotr Adam
  Zachowania edukacyjne podopiecznych pieczy zastępczej różnią się zazwyczaj od zachowań ich rówieśników przebywających w środowisku rodzinnym i korzystających z pomocy i wsparcia rodzin. Materiał i metody: Materiał badawczy pozyskiwano dzięki badaniom sondażowym realizowanym na terenie 6 województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. W badaniach wykorzystano ankietę skierowaną do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego oraz wywiad skategoryzowany skierowany do dyrektorów/koordynatorów/ wychowawców badanych placówek. Wyniki: Pytania badawcze dotyczyły posiadania i rozwijania zainteresowań wychowanków, ilości czasu przeznaczanego na przygotowywanie się do zajęć szkolnych, udzielanego wsparcia w zakresie przygotowania się do tych zajęć, przedmiotów sprawiających im najwięcej trudności. Wnioski: Z badań wynika, że to środowisko i wiek podopiecznych warunkuje rozwijanie zainteresowań, ich rodzaj warunkuje zaś płeć respondentów. Wychowawcy są osobami wspierającymi swoich podopiecznych w codziennym przygotowywaniu się do zajęć szkolnych, na które przeznaczane jest najczęściej od 1 do 3 godzin dziennie.