The impact of ecological workshops on the ecological awareness of parents of preschool children / Wpływ warsztatów ekologicznych na świadomość ekologiczną rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Miniatura obrazu
Data
2024-01-25
Autorzy
Sobczuk, Sebastian
Pawłowicz, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
The aim of the study is to try to show the role of ecological workshops in raising ecological awareness, which has an impact on shaping real attitudes and behaviors towards the socio-natural environment among parents of preschool children. Material and methods: Empirical research was conducted among 50 parents of children attending 4 kindergartens in Biała Podlaska. In the empirical research conducted in 2023, the diagnostic survey method was used using the following techniques: interview and questionnaire. Results: Quantitative and qualitative analysis. Conclusions: The analysis of the obtained research results allowed to confirm the need to organize cyclical workshops activating parents in the field of pro-ecological influences on their own children. The significant role of ecological workshops was shown, taking into account three areas of the concept of ecological awareness adopted for research purposes. Their clear impact on shaping real attitudes and behaviors towards the socio-natural environment among parents of preschool children was noticed.
Celem opracowania jest próba ukazania roli warsztatów ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej, mającej wpływ na kształtowanie realnych postaw i zachowań względem środowiska społeczno-przyrodniczego u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Materiał i metody: Badania empiryczne przeprowadzono wśród 50 rodziców dzieci uczęszczających do 4 bialskich przedszkoli. W badaniach empirycznych, przeprowadzonych w 2023 roku, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik: wywiadu i ankiety. Wyniki: Analiza ilościowa i jakościowa. Wnioski: Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła potwierdzić potrzebę organizowania cyklicznych warsztatów aktywizujących rodziców w zakresie oddziaływań proekologicznych na ich własne dzieci. Ukazano znaczącą role warsztatów ekologicznych uwzględniających trzy obszary przejętej na potrzeby badań koncepcji świadomości ekologicznej. Zauważono ich wyraźny wpływ na kształtowanie realnych postaw i zachowań względem środowiska społeczno-przyrodniczego u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Można powiedzieć, że podjęte w ramach warsztatów oddziaływania w zakresie tych trzech wyodrębnionych obszarach świadomości ekologicznej, przyczyniły się do zapoczątkowania zauważalnych zmian w koncepcji a nawet sposobie bycia badanych osób w świecie przyrody.
Opis
Słowa kluczowe
environmental awareness, ecological workshops for parents of preschool children, parents of preschool children, świadomość ekologiczna, warsztaty ekologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Cytowanie
Sobczuk, S., Pawłowicz, E., (2024). The impact of ecological workshops on the ecological awareness of parents of preschool children / Wpływ warsztatów ekologicznych na świadomość ekologiczną rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Social Dissertations /Rozprawy Społeczne, 18(1), 24-39. https://doi.org/10.29316/rs/177288