Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children Rozwój fizyczny i parametry składu ciała dzieci w wieku 4-11 lat

Miniatura obrazu
Data
2018-03-23
Autorzy
Čillík, Ivan
Willwéber, Tomáš
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. In this paper, we present the results of the study concerning body development and body composition parameters dependency. Material and methods. The monitored sample consisted of 78 probands aged of 4 – 11 years: group I, 4 – 5 year-olds (13 probands) 5.17 ±0.52 years; group II, 6 – 7 year-olds (30 probands) 6.99 ±0.52 years; group III, 8 – 9 year-olds (25 probands) 8.8 ±0.52 years; group IV, 10 – 11 year-olds (10 probands) 10.92 ±0.53 years. To diagnose parameters of body composition the InBody 120 device was used. Results. As for the parameters of body composition, a rising linear trend was recorded with increasing age. Statistically significant (p < 0.05) values were found between age groups in body height (p = 3.76E-24), body weight (p = 4.65E-16), quantity of fat mass (p = 0.0475), quantity of skeletal muscles (p = 1.31E-20), total quantity of water in body (p = 2.23E-20), quantity of proteins (p = 1.83E-20), quantity of minerals (p = 2.06E-19) and in the level of basal metabolism (p = 1.77E-20). Conclusions. Our results of body height and body weight correspond to those obtained in national anthropometric measurements. BMI values respond to the developmental trends, but they differ in the achieved values of comparable age groups as our probands have achieved lower values than the Slovak population.
Wprowadzenie. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących rozwoju ciała i parametrów jego składu. W badaniach wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym. Materiał i metody. Monitorowana grupa składała się z 78 uczestników w wieku 4 - 11 lat, w tym 13 dzieci w wieku 4 - 5 lat, 5,17 ±0,52 lat; 30 − w wieku 6 - 7 lat, 6,99 ±0,52 lat; 25 – w wieku 8 - 9 lat, 8,8 ±0,52 lat oraz 10 – w wieku 10 - 11 lat, 10,92 ±0,53 lat. Do przeprowadzenia badań i zdiagnozowania parametrów składu ciała użyto urządzenia InBody 120. Wyniki. Odnotowano liniowy trend wzrostowy w parametrach składu ciała związany z wiekiem badanych. Statystycznie istotne wartości (p < 0,05) odnotowano między grupami wiekowymi a wysokością (p = 3,76E-24), masą ciała (p = 4,65E-16), ilością masy tłuszczowej (p = 0,0475), liczbą mięśni szkieletowych (p = 1,31E-20), całkowitą ilością wody w ciele (p = 2,23E-20), ilością białek (p = 1,83E-20), ilością minerałów (p = 2,06E-19) oraz poziomem podstawowego metabolizmu (p = 1,77E-20). Wnioski. Uzyskane wyniki dotyczące wysokości i masy ciała odpowiadają trendom krajowych pomiarów antropometrycznych. Wartości BMI zgodne są z tendencjami rozwojowymi, ale różnią się osiągniętymi wartościami porównywalnych grup wiekowych, gdyż badana grupa badawcza osiągnęła niższe wartości niż populacja słowacka.
Opis
Słowa kluczowe
somatic parameters, bio-impedance, overweight, age differences, parametry somatyczne, bioimpedancja, nadwaga, różnica wieku
Cytowanie
Čillík I, Willwéber T. Physical development and body composition parameters in 4-11-year-old children. Health Prob Civil. 2018; 12(1): 49-56. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74190