Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate in the mouse tonic-clonic seizure model Antagonistyczna interakcja lakozamidu z karbamazepiną i walproainianem w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy

Miniatura obrazu
Data
2019-01-30
Autorzy
Kondrat-Wróbel, Maria W.
Załuska, Katarzyna
Walczak, Aleksandra
Panasiuk-Poterek, Anna N.
Gut-Lepiech, Agata
Wróblewska-Łuczka, Paula
Łuszczki, Jarogniew J.
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. It is estimated that approximately 1% of people worldwide suffer from epilepsy. Currently available antiepileptic drugs (AEDs) are able to control epileptic seizures in about 70% of cases. In the remaining patients (30%), the application of two or three AEDs in combination is necessary for effective seizure management. The goal of this work was to characterize the interaction of three AEDs: lacosamide (LCM), carbamazepine (CBZ) and valproate (VPA) at the fixed-ratio of 1:1:1 in the mouse tonic-clonic seizure model. Material and methods. Male albino Swiss mice, after receiving a combination of LCM, CBZ and VPA, were challenged with electric current to evoke tonic hind limb extension (seizure activity). Protection of the mice from tonic-clonic seizures was assessed by isobolographic analysis to determine the type of interaction occurring between these drugs. Results. Type I isobolographic analysis revealed that the combination of LCM, CBZ and VPA produced infra-additive (antagonistic) interaction in the mouse tonic-clonic seizure model. Conclusions. Since the three-drug mixture of LCM, CBZ and VPA exerted an antagonistic interaction in the tonic-clonic seizure test in mice, we would caution physicians against treating epilepsy patients with this unfavorable combination.
Wprowadzenie. Szacuje się, że około 1% osób na całym świecie cierpi na padaczkę. Obecnie dostępne leki przeciwpadaczkowe pozwalają na opanowanie napadów padaczkowych w około 70% przypadków. U pozostałych pacjentów z padaczką (30%) konieczne jest zastosowanie dwóch lub trzech leków przeciwpadaczkowych w kombinacji. Celem pracy było scharakteryzowanie interakcji między trzema lekami przeciwpadaczkowymi: lakozamidem (LCM), karbamazepiną (CBZ) i walproinianem (VPA) w stałym stosunku dawek 1:1:1 w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy. Materiał i metody. Samce myszy albino Swiss, po otrzymaniu kombinacji LCM, CBZ i VPA, poddano działaniu prądu elektrycznego, aby wywołać toniczny wyprost kończyn tylnych (aktywność drgawkową). Ochronę myszy przed napadami toniczno-klonicznymi oszacowano za pomocą analizy izobolograficznej, aby określić typ interakcji zachodzącej między tymi lekami. Wyniki. Analiza izobolograficzna typu I ujawniła, że kombinacja LCM, CBZ i VPA powodowała oddziaływanie infra-addytywne (antagonistyczne) w modelu drgawek toniczno-klonicznych u myszy. Wnioski. Ponieważ trójlekowa mieszanina LCM, CBZ i VPA wywierała antagonistyczną interakcję w teście napadów toniczno-klonicznych u myszy, specjalne ostrzeżenie jest konieczne dla lekarzy, aby nie leczyć pacjentów z padaczką tą niekorzystną kombinacją.
Opis
Słowa kluczowe
antiepileptic drugs, isobolography, maximal electroshock, three-drug combination, antagonism, leki przeciwpadaczkowe, izobolografia, elektrowstrząsy, kombinacja trzech leków, antagonizm
Cytowanie
Kondrat-Wróbel MW, Załuska K, Walczak A, Panasiuk-Poterek AN, Gut-Lepiech A, Wróblewska-Łuczka P, et al. Antagonistic interaction of lacosamide with carbamazepine and valproate in the mouse tonic-clonic seizure model. Health Prob Civil. 2019; 13(1): 92-98. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81105