Nauczanie przedmiotowo-językowe i podejście komunikacyjne jako koncepcje progowe w kształceniu przyszłych na-uczycieli języków obcych w klasach I-III / Communication approach and CLIL as threshold concepts in the training of future foreign language teachers in grades I-III

Miniatura obrazu
Data
2020-12-10
Autorzy
Gładkowska, Eliza
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Działania, mające przeciwdziałać niedoborom nauczycieli języków obcych we wczesnej edukacji, łączą się z wyzwaniami dotyczącymi kształcenia przyszłych nauczycieli. Celem artykułu jest przedstawienie nauczania przedmiotowo-językowego oraz podejścia komunikacyjnego jako koncepcji progowych. Zarysowano tu także perspektywy wynikające z transformacyjnego potencjału tych zagadnień. Materiał i metody. Teoria liminalności Arnolda van Gennepa i charakterystyka koncepcji progowych Jana H. F. Meyera i Raya Landa. Wyniki. Wobec faktycznej praktyki pedagogicznej oraz wyzwań, które niosą ze sobą wciąż uaktualniane wymogi kwalifikujące nauczyciela do nauki języków obcych, myślenie o podejściu komunikacyjnym i integracji obszarów edukacyjnych w kategoriach koncepcji progowych wzmacnia przebieg przygotowania metodycznego szczególnie przyszłych nauczycieli języków obcych nie-będących absolwentami studiów filologicznych lub lingwistycznych. Wnioski. Konkretne rozwiązania metodyczne możliwe do zastosowania w przygotowaniu nauczycieli wczesnego nauczania języków obcych wymagają wnikliwej analizy i badań jakościowych. Wskazania metodyczne dotyczące koncepcji progowych wczesnego nauczania języków obcych na studiach ogólnopedagogicznych pomogą studentom połączyć w całość kluczowe zalecenia z zakresu glottodydaktyki z ich oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym.
Actions to address the shortage of foreign language teachers in early education pose some challenges considering the training of future teachers. The purpose of this article is to present communicative approach and CLIL as threshold concepts. Material and methods. Arnold van Gennep’s theory of liminality and characteristics of threshold concepts by Jan H. F. Meyer and Ray Land. Results. Grounding the methodological course for non-philological or linguistic graduates in threshold concepts strengthen the course considering the actual pedagogical practice and the challenges posed by the constantly updated documents qualifying pedagogical students for teaching English as a foreign language to children. Conclusions. The specific methodological indications basing on the threshold concepts of early foreign language teaching in general pedagogical studies will help students to combine key recommendations in the field of glottodidactics within their didactic and educational impact.
Opis
Słowa kluczowe
podejście komunikacyjne, koncepcje progowe, liminalność, metodyka nauczania języków obcych, nauczanie przedmiotowo-językowe, CLIL, communication approach, threshold concepts, liminality, foreign language teaching
Cytowanie
Gładkowska,E. (2020). Nauczanie przedmiotowo-językowe i podejście komunikacyjne jako koncepcje progowe w kształceniu przyszłych na-uczycieli języków obcych w klasach I-III / Communication approach and CLIL as threshold concepts in the training of future foreign language teachers in grades I-III, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 76-87. https://doi.org/10.29316/rs/127214