Regional differentiation of sheep production in Poland / Zróżnicowanie regionalne produkcji owczarskiej w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2018-06
Autorzy
Rokicki, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The objective of the thesis was to present the differentiation of sheep production represented in the sheep population in Poland and to determine directions of changes in the sheep population in Poland. Disparities in the regional differentiation of sheep production and their causes were also shown. Materials and methods: The spatial range of research covered 16 provinces, while the time range covered the year 2015. Sources of the materials were: domestic and foreign literature as well as data from the Central Statistical Office (GUS in Polish). Data analysis and presentations were based on descriptive, tabular, graphical and indicatory methods, as well as the Pearson linear correlation coefficient. Results: The conducted research shows the presence of disparities between provinces, because there are provinces with large populations and stocking density of these animals but there also exist territorial units with a very small number of sheep. There was also a large decrease in the number of sheep found in most provinces. Conclusions: The existence of a significant link between the share of pastures in AL (agricultural land) and the sheep population in provinces was confirmed. Correlation occurred only in the case of this parameter. The conducted research should be treated as a pilot study.
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie zróżnicowania produkcji owczarskiej wyrażonej stanem pogłowia owiec w Polsce oraz określenie kierunków zmian populacji owiec w Polsce. Ukazano także dysproporcje zróżnicowania regionalnego produkcji owczarskiej oraz ich przyczyny. Materiały i metody: Zakres przestrzenny badań obejmował 16 województw, natomiast zakres czasu 2015 rok. Źródła materiałów stanowiły: literatura krajowa i zagraniczna oraz dane z GUS. Do analizy i prezentacji danych wykorzystano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźnikową oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wyniki: Wykonane badania wykazują istnienie dysproporcji między województwami, gdyż są województwa posiadające duże pogłowia i obsadę tych zwierząt, ale też jednostki terytorialne z bardzo małą liczbą owiec. Stwierdzono również duży spadek liczby owiec w większości województw. Wnioski: Potwierdzono istnienie istotnego związku między udziałem użytków zielonych w UR a pogłowiem owiec w województwach. Jedynie w przypadku tego parametru wystąpiła korelacji. Przeprowadzone badania należy traktować jako pilotażowe.
Opis
Słowa kluczowe
regional development, differentiation of development, sheep production, rozwój regionalny, zróżnicowanie rozwoju, produkcja owczarska
Cytowanie
Rokicki T. (2018), Regional differentiation of sheep production in Poland / Zróżnicowanie regionalne produkcji owczarskiej w Polsce. Economic and Regional Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 86-95. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0018