Prevalence and outcomes of diabetes among COVID-19 patients in Duhok COVID-19 health facilities: a crosssectional study Częstość występowania i wyniki leczenia cukrzycy wśród pacjentów z COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia zajmujących się COVID-19 Duhok: badanie przekrojowe

Miniatura obrazu
Data
2022-12-24
Autorzy
Hussein, Hozan Qasim
Salih, Ahmed Mohamed
Merza, Muayad Aghali
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The objectives of this study were to determine the prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) among patients with COVID-19, examining the relationship between COVID-19 severity and T2DM in hospitalized patients, detecting T2DM outcomes in COVID-19 patients, and identifying the vaccination rates of COVID-19 patients with T2DM. Material and methods. A prospective, cross-sectional study was conducted on Duhok (Iraqi Kurdistan) hospitalized COVID-19 patients. Demographic, clinical, and laboratory characteristics of all confirmed COVID-19 by RT-PCR with coexisting T2DM were collected between early November 2021 and late April 2022. T2DM patients with HbA1c levels ≥7% were considered a poor control group, while those <7% were considered a good control group. Results. Out of 530 hospitalized COVID-19 patients, 158 (29.81%) were T2DM. Among 158 patients, 23 (14.56%) were vaccinated, of whom 17 (10.76%) were fully vaccinated and 6 (3.80%) partially vaccinated. Considering patient outcomes, chronic pulmonary disease (p=0.0106), obesity (p=<0.0001), patients on combined oral antidiabetic and insulin (p=0.0204), and poorly controlled DM (p=<0.0001) were significant predictors of mortality. Conclusions. The prevalence of T2DM in hospitalized COVID-19 patients was relatively high in Duhok. In contrast with the previous studies reported in the literature, the COVID-19 vaccination coverage was unsatisfactory. Therefore, raising awareness concerning health education about the severity and mortality rates of COVID-19 should be mandatory to achieve better disease prognosis.
Wprowadzenie. Celem niniejszego badania było określenie częstości występowania cukrzycy typu 2 wśród pacjentów z COVID-19, zbadanie związku między nasileniem COVID-19 a cukrzycą typu 2 u pacjentów hospitalizowanych, stwierdzenie wyników leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z COVID-19 oraz określenie wskaźników szczepienia pacjentów z COVID-19 z cukrzycą typu 2. Materiał i metody. Prospektywnym badaniem przekrojowym objęto pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Duhok w irackim Kurdystanie. Charakterystyka demograficzna, kliniczna i laboratoryjna wszystkich potwierdzonych metodą RT-PCR przypadków COVID-19 ze współistniejącą cukrzycą typu 2 została zgromadzona między początkiem listopada 2021 a końcem kwietnia 2022. Pacjenci z cukrzycą typu 2 z poziomem HbA1c ≥7% zostali uznani za słabą grupę kontrolną, natomiast pacjenci z <7% za dobrą grupę kontrolną. Wyniki. Spośród 530 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19, u 158 (29,81%) występowała cukrzyca typu 2. Wśród 158 pacjentów 23 (14,56%) było zaszczepionych, w tym 17 (10,76%) w pełni, a 6 (3,80%) częściowo. Biorąc pod uwagę wyniki leczenia, przewlekła choroba płuc (p=0,0106), otyłość (p=<0,0001), pacjenci przyjmujący doustne leki przeciwcukrzycowe w skojarzeniu z insuliną (p=0,0204) oraz źle kontrolowane przypadki cukrzycy (p=<0,0001) były istotnymi predyktorami śmiertelności. Wnioski. Częstość występowania cukrzycy typu 2 u pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Duhok była stosunkowo wysoka. W przeciwieństwie do wcześniejszych danych, współczynniki szczepień przeciwko COVID-19 były niezadowalające. W związku z tym, podnoszenie świadomości w zakresie edukacji zdrowotnej na temat ciężkości i śmiertelności COVID-19 powinno być obowiązkowe w celu uzyskania lepszej prognostyki choroby.
Opis
Słowa kluczowe
cukrzyca typu 2, wyniki leczenia, COVID-19, szczepionka, częstość występowania, śmiertelność, type 2 diabetes mellitus, outcomes, vaccine, prevalence, mortality
Cytowanie
Hussein HQ, Salih AM, Merza MA. Prevalence and outcomes of diabetes among COVID-19 patients in Duhok COVID-19 health facilities: a crosssectional study. Health Prob Civil. 2023; 17(1): 24-35. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.122344