The concept of “book town” as an innovative way of using local resources for tourism purposes / Koncepcja „miasta książek” jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Gralak, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of this paper is to present the origin and assumptions of the concept of “book towns”, along with the conditions of its development and different ways of using this concept in shaping tourist attractiveness. Materials and methods: This paper was prepared on the basis of domestic and foreign literature overview, as well as with the case study method. The examples presented in this article encompass four “book towns” from different continents (Hay-On-Wye in Wales, Torup in Denmark, Clunes in Australia and Paju in South Korea). Results: Each of the analysed towns has a unique identity and its own idea of development. A book served as a tool for building social capital, entrepreneurship development (particularly in Torup) and forming new tourist destinations. Conclusions: The concept of “book town”, which was created in the 60s of the twentieth century, still arouses the interest of local communities and various groups of visitors, including, among others, tourists, booksellers and bibliophiles. Its uniqueness lies in the fact that a “book town” offers not only economic benefits but is primarily a tool for comprehensive interpretation and protection of local culture.
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie genezy oraz założeń koncepcji „miasta książek”, uwarunkowań ich rozwoju oraz prezentacja różnych sposobów wykorzystania tej koncepcji w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej. Materiały i metody: Pracę przygotowano na podstawie przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz metody studium przypadku. Prezentowane w artykule przykłady obejmują cztery „miasta książek”, z różnych kontynentów (Hay-On-Way w Walii, Torup w Danii, Clunes w Australii oraz Paju w Korei Południowej). Wyniki: Każde analizowane miasto ma unikalną tożsamość i swój własny pomysł na rozwój. Książka posłużyła za narzędzie budowy kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości (w szczególności w Torup) oraz kształtowania nowych destynacji turystycznych. Wnioski: Koncepcja „miasta książek”, która powstała w latach 60. XX w., nadal wzbudza zainteresowanie lokalnych społeczności oraz różnych grup odwiedzających, m.in. turystów, księgarzy, bibliofilów. Jej unikatowość polega na tym, że „miasto książek” oferuje nie tylko korzyści ekonomiczne lecz stanowi przede wszystkim narzędzie wszechstronnej interpretacji i ochrony lokalnej kultury.
Opis
Słowa kluczowe
town of books, tourism, Hay-On-Wye, miasto książek, turystyka
Cytowanie
Gralak K. (2017), The concept of “book town” as an innovative way of using local resources for tourism purposes / Koncepcja „miasta książek” jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 60-73