Wychowanie zdrowotne w świetle personalizmu Jana Pawła II / Health education in the light of Pope John Paul II

Miniatura obrazu
Data
2022-04-28
Autorzy
Kubińska, Zofia
Konowaluk-Nikitin, Helena
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
W artykule Autorzy skupili się na rozważaniach Jana Pawła II w następującym porządku: omówienie podstawowych prawd jego filozofii personalistycznej. Następnie podjęto problem wychowania w świetle tejże filozofii personalizmu chrześcijańskiego i omówiono istotne wartości wychowawcze mające ważne miejsce w nauczaniu Papieża. Materiał i metody: Analiza wybranych treści nauczania związanych ze zdrowiem. W analizach wykorzystano dokumenty i nauczanie zwyczajne Jana Pawła II, prace naukowe biskupa i profesora Karola Wojtyły w dziedzinie etyki oraz prace naukowe o nauczaniu Świętego Papieża. Wyniki: Zadanie wychowania młodego pokolenia postrzegał w przekazaniu właściwej hierarchii wartości, gdzie zdrowie jawi się jako dar, a wdzięcznością za ten dar będzie szanowanie go w każdym człowieku i dbanie o pomnażanie jako dobra osobistego i wspólnego. Wnioski: Jana Pawła II akcentował pojęcie godności każdej osoby ludzkiej i na tej godności budował pojmowanie zdrowia w perspektywie zbawienia, a więc nieodłącznie od zdrowia duchowego i moralnego. Papież ujmował zdrowie w ścisłej hierarchii wartości chrześcijańskich.
The Authors discussed the basic truths of Pope John Paul II’s personalistic philosophy, upbringing in the light of the philosophy of christian personalism and the significance of educational values in the Pope’s teachings. Material and methods: An analysis of chosen doctrines connected with health. The analyses used documents and teachings of John Paul II, bishop and professor Karol Wojtyła’s papers on ethics and other papers on the teachings of the Pope. Results: The Pope saw the task of rasing the young generaton in conveying the proper hierarchy of values, with health seen as a gift, appreciation for it as respecting it in every person and multiplying it as a common and personal good. Conclusions: John Paul II accentuated the dignity of every person, and build upon it the notion of health in a perspective of salvation, inseparable from spiritual and moral health. The Pope incorporated health in the strict hierarchy of christian values.
Opis
Słowa kluczowe
zdrowie, wychowanie zdrowotne, wartości, personalizm, osoba, health, health education, values, personalism, person, człowieczeństwo, humanity
Cytowanie
Kubińska, Z, Konowaluk-Nikitin. H, (2021)., Wychowanie zdrowotne w świetle personalizmu Jana Pawła II / Health education in the light of Pope John Paul II, Rozprawy Społeczne, 15(4), 30-41. https://doi.org/10.29316/rs/144081